§ 1 [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Dzień seksu”. (zwany dalej: „Konkursem”).

2. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia. Naruszanie przez Uczestnika postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, w tym do odmowy wydania Nagrody. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, staje się Uczestnikiem Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani w jakikolwiek inny sposób powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2 [Organizator]

1. Organizatorem Konkursu jest  SENSU.pl którego właścicielem jest  BLOK DESIGN Dominik Blok z siedzibą we Wrząsowicach 32-040, ul. Witolda Pileckiego 84 - zwany dalej Organizatorem, zarejestrowana pod numerem NIP: 9441499849

2. Fundatorem Nagród jest Organizator, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wydaje poszczególnym zwycięzcom Nagrody.

§ 3 [Uczestnicy]

1. Do udziału w Konkursie uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności: posiadają adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są osobami pełnoletnimi oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy Operatora Konkursu biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzca Konkursu tylko raz.

§ 4 [Zasady Konkursu]

1. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Konkurs trwa od 19.08.2020 do 24.08.2020 do godziny 23:59

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta na portalu społecznościowym Facebook, obserwowanie profilu społecznościowego organizatora: https://www.facebook.com/Sensupl-107902894265018, wykonanie zadania konkursowego oraz jego opublikowanie na portalu społecznościowym Facebook, w komentarzu pod postem konkursowym na grupie „Dziewczyny- bez tabu”.

4. Zgłoszone do Konkursu zadanie konkursowe powinno być autorską i samodzielną pracą nadsyłającego Uczestnika Konkursu, dotychczas niepublikowaną i nienagradzaną w innych Konkursach. Zadanie Konkursowe naruszające postanowienia zdania poprzedzającego zostaną wykluczone z Konkursu.

5. Zadanie konkursowe zgodnie z założeniami konkursowymi brzmi:

 „W komentarzu do tego posta, wybierz pakiet który chciałabyś wygrać oraz napisz dlaczego wybrałaś te produkty?"

6. Każdy Uczestnik, może wykonać Zadanie Konkursowe nie więcej niż jeden raz.

7. Spośród Uczestników, którzy prawidłowo wykonają Zadanie Konkursowe, jury konkursowe wybierze najbardziej kreatywne i najciekawsze odpowiedzi.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 27.08.2020 w formie posta na grupie „Dziewczyny- bez tabu” poprzez oznaczenie lub wypisanie nazw profilów zwycięzców.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do udziału w Konkursie zgłoszeń, które w jakikolwiek sposób będą:

a) naruszały obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego;

b) wzywały do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;

c) zawierały treści pornograficzne;

d) propagowały przemoc, faszyzm, nazizm i komunizm;

e) obrażały uczucia religijne;

f) zawierały wulgaryzmy lub inne jakiekolwiek obraźliwe sformułowania;

g) naruszały prawa osób trzecich.

§ 5 [Jury Konkursowe]

1. Zgłoszenia konkursowe oceniane będą przez Jury Konkursowe, składające się z 2 członków. Posiedzenia Jury Konkursowego są tajne, a werdykty ostateczne.

2. Kryteriami wyboru zwycięskich zgłoszeń będą: oryginalność, nietuzinkowość, kreatywność.

3. Każdy Zwycięzca zostanie powiadomiony indywidualnie o wygranej za pośrednictwem portalu Facebook w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.

§ 6 [Nagrody]

1. Po zakończeniu Konkursu wyłonionych zostanie 3 Zwycięzców.

2. Nagrodę będzie stanowić wybrany przez Zwycięzce jeden pakiet z listy nagród, zawartej w poście konkursowym na grupie  "Dziewczyny- bez tabu"
Poza opisaną wyżej nagrodą w skład nagrody konkursowej będzie wchodziła dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 22 złotych. 7

3. Dodatkowa nagroda pieniężna nie będzie wypłacana Zwycięzcom, lecz potrącona przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i Dodatkowej Nagrody Pieniężnej) wygranych w Konkursie przez Zwycięzców.

4. Zwycięzcy Nagród zobowiązują się przed odebraniem Nagrody przekazać Organizatorowi Konkursu prawidłowe i kompletne dane niezbędne do wypełnienia deklaracji związanej z należnym podatkiem.

5. W przypadku nieprzekazania danych, o których mowa powyżej, Zwycięzca Nagrody upoważnia Organizatora do odmowy wydania Nagrody.

6. Nagrody konkursowe nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 7 [Wydanie Nagrody]

1. Każdy ze Zwycięzców, za pośrednictwem portalu Facebook, zostanie poproszony o podanie adresu do korespondencji, na który zostanie wysłana Nagroda.

2. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości Zwycięzcy.

3 Nagrody zostaną wysłane w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej z danymi kontaktowymi Zwycięzcy.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany adres. W przypadku zwrotu przesyłki zaadresowanej zgodnie z danymi podanymi przez Zwycięzcę, Nagroda ulega przepadkowi i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. Nagrody są wysyłane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest możliwa ich wysyłka poza granice kraju.

§ 8 [Dane osobowe]

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w Konkursie jest Organizator.

2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem. Dane osobowe Zwycięzców będą przetwarzane także w celu wysyłki Nagród oraz w celach podatkowych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, okres przewidziany dla postępowań reklamacyjnych, a także przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa podatkowego.

5. W celu przeprowadzenia Konkursu dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie obsługi Konkursu, w szczególności firmom informatycznym, agencjom marketingowym, firmom kurierskim.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba której dane dotyczą ma prawo do jej wycofania, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanym przed cofnięciem zgody.

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 9 [Postępowanie reklamacyjne]

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora lub elektronicznie na adres: pomoc@sensu.pl

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 7 dni od zaistnienia podstawy reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać datę, dane osoby składającej (imię, nazwisko, adres do korespondencji), opis przedmiotu reklamacji oraz szczegółowe uzasadnienie.

4. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od dnia doręczenia.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, przy czym Uczestnik ma prawo do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Konkursu jest zobowiązany do akceptacji niniejszego Regulaminu, który został opublikowany na profilu Organizatora Konkursu.

2. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i przebieg Konkursu.

3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu i potwierdza, że spełnia wszelkie warunki określony w Regulaminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany obowiązującego prawa. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem profilu Organizatora Konkursu.

5. Organizator zapewnia, że wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszym Konkursem będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.